Къде живеят тритоните

1868

Разберете кои места обитават тритоните

Навярно всеки е виждал тритон. Напролет или в началото на лятото то земноводно, което има четири добре развити крака и дълга странично сплесната опашка, често се промъква между водните растения или стои неподвижно по тинестото дъно и някое блато. От време на време то плува на повърхността, изпуска един или два мехура, след това поема  въздух и отново отплува към дъното на водоема. Ако дължината на животното е около 15-ина см, това най-едрият наш вид — големият гребенест тритон. Това земноводно е разпространено из цялата страна, то се среща предимно в равнини, а в планините достига около 1400 надморска височина.

Големият гребенест тритон обитава главно блата, езера, локви и разливи на реки, но се среща понякога и в бавно течащи реки, в кланици и изпълнени с вода изкопи, кожата на това земноводно е зърнеста, като гръбната му страна е черна или черно-кафява със зеленикав оттенък, а коремната — оранжева или изпъстрена с черни петна. По време на размножителния период на мъжкия израства добре развит надлъжен назъбен гребен, който се намира по средата на гърба и минава отдолу по цялата опашка. Сам е през пролетта и началото на лятото големият гребенест тритон е във водоемите, а след това се преселва за дълго на сушата. Докато обитава водоемите, той е активен както денем, така и нощем. На сушата обаче големият гребенест тритон се крие почти винаги през деня под кората на паднали дървета или в пънове, в ями с опадали листа, дупки на гризачи и само нощем излиза на лов. Ето защо рядко можем да го видим през втората половина на лятото и през топлите есенни дни през деня. Понякога това се случва, но само след топъл дъжд.

Във водата големият гребенест тритон се храни главно с бръмбари, охлюви, ларви на комари и водни кончета, но яде още попови лъжички, хайвер на риби и земноводни. На сушата апетитът му е значително по-малък. Лови земни червеи, голи охлюви, насекоми, а понякога и току-що напуснали золоечнте малки тритон: Често обаче стомахът му е празен. Големият гребенест тритон зимува най-вече на сушата, скрит в дупки сред почвата, под мъх, в ями с пясък, под дебели корени и други места, като понякога се насъбират по няколко десетки екземпляра заедно. По-рядко това земноводно прекарва зимата заровено в тинята на дъното на някой водоем.

Във водоемите, където напролет и в началото на лятото се среща големият гребенест тритон, може да се види и малкият или обикновен тритон. Това е най-дребният наш вид. На дължина той достига обикновено 6—7, рядко до 8 см. Разпространен е както в равнините, така и в планините, където се среща докъм 1400 м надморска височина. Този тритон живее най-вече във и около бистри извори, езерца, блата и разливи на реки, като не обича застоя¬ли води с много гниещи органични вещества. Подобно на големия гребенест тритон и този вид обитава водоемите само през пролетта и началото на лятото, а след това заживява главно на сушата. Кожата на малкия тритон е гладка, като гръбната му страна е най-често маслиненокафява, а коремната оранжева и изпъстрена с малки тъмни петна. През размножителния период мъжкият има надлъжен назъбен гребен.

След като напусне водоемите, малкият тритон денем се крие обикновено във влажни и сенчести места — под кора на паднали дървета, сред нападали листа, понякога и в дупки на гризачи. Той излиза на лов главно през нощта, но понякога може да се види и през деня след дъжд. Докато живее още във водоемите, той е активен през цялото денонощие.

тритон

Храната, която малкият тритон лови във водоемите, се отличава чувствително от тази, която яде на сушата. През пролетта и началото на лятото това земноводно се храни с различни водни безгръбначни животни, най-вече с ларви на някои насекоми и рачета, като поглъща и доста хайвер на жаби и риби. През втората половина на лятото и през есента плячка на малкия тритон стават сухоземни безгръбначни,

Малкият тритон прекарва зимата на сушата във вцепенено състояние, скрит под нападали листа, в дупки на гризачи, а понякога дори в мазета. Най-често се събират по 3—5 екземпляра на едно и също място. Местата на зимуване обикновено са отдалечени от водоема на 50—100 м.

Ако искате да видите третия вид тритон, живеещ у нас, трябва да се изкачите доста високо в някои наши планини. Алпийският тритон, който достига до 10 см дължина, ще срещнете в езера, постоянни локви и извори между 1200 и 2200 м надморска височина. Този тритон се различава от останалите два вида най-лесно по това, че коремът му е оранжев и по него няма никакви тъмни петна. Гръбната страна на алпийския тритон е гладка и слабо зърнеста, на цвят почти черна до сива. Отстрани по тялото има тъмни петна с неправилна форма. През размножителния период мъжкият има слабо развит назъбен гребен. Както и другите два вида тритони, алпийският тритон през пролетта и началото на лятото живее във водоем и се храни с рачета, ларви на водни насекоми, мекотели и някои други водни животни. По-късно заживява на сушата, където лови земни червеи, голи охлюви, паяци, сухоземни насекоми и други безгръбначни животни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here